VOP HUSKY PRO TUZEMSKÉ ODBĚRATELE | HUSKY EU
 • Home
 • VOP HUSKY PRO TUZEMSKÉ ODBĚRATELE

VOP HUSKY PRO TUZEMSKÉ ODBĚRATELE

Všeobecné obchodní podmínky HUSKY CZ s.r.o.

pro tuzemské odběratele

 

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1.     Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen "Podmínky") se řídí veškeré obchodní vztahy vznikající mezi společností HUSKY CZ s.r.o., IČ: 251 01 625, se sídlem, U lužického semináře 94/14, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen "dodavatel" nebo „HUSKY CZ“) a druhými stranami (dále jen "odběratel") v souvislosti s velkoobchodním prodejem nebo jiným způsobem distribuce výrobků a zboží dodavatele (dále také jen „zboží“).

1.2.     Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy nebo obdobné smlouvy uzavřené mezi společností HUSKY CZ a jejími odběrateli a mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody HUSKY CZ a.s. a odběratele.

 

 1. Uzavření smlouvy, objednávky

2.1.     Mezi stranami bude zpravidla uzavřena písemná smlouva rámcové povahy (kupní smlouva, rámcová kupní smlouva, případně smlouva komisionářská), na základě které budou realizovány jednotlivé dodávky (tj. uzavírány konkrétní kupní smlouvy). Neexistence písemné smlouvy nebrání uzavření konkrétní kupní smlouvy, pokud mezi stranami dojde ke shodě ohledně objednávky.

2.2.     Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné (případně e-mailové, telefonické, telefaxové nebo ústní) objednávky odběratele. Objednávka odběratele by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti:

-       obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání odběratele

-       jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)

-       druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky

-       požadované množství

-       místo a termín dodání

-       formu úhrady, případně způsob dopravy

-       v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce odběratele

2.3.     Na základě objednávky odběratele, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel odběrateli zpravidla vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží odběratel. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění dodavatelem.

2.4.     Dodavatel je vždy oprávněn dosud nepotvrzenou objednávku odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

2.5.     Dodavatel může odmítnout vykrýt objednávku odběratele zejména v případech, kdy objednávka nesplňuje některou z výše uvedených podmínek a dále v následujících případech:

-       hodnota zboží u první objednávky odběratele je v nižší výši než 50.000, Kč bez DPH.

-       počet úhrad odběratele neuhrazených ve lhůtě splatnosti v posledním roce je vyšší než 1

-       obrat odběratele v posledním roce nepřesáhl 3,000.000, Kč

2.6.     Před uzavřením první kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jejich obchodních vztahů musí odběratel dodavateli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

 

 1. Čas a místo dodání zboží

3.1.     Pokud není dohodnut termín dodání zboží, je dodavatel oprávněn dodat zboží kdykoliv. Obvyklá dodací lhůta u zboží, které má dodavatel skladem, je 1 týden od potvrzení uplatněné objednávky. U zboží, které není skladem, činí dodací lhůta zpravidla 1-6 měsíců.

3.2.     Dodavatel je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění i dílčími dodávkami a odběratel je povinen takto dodávané zboží převzít.

3.3.     Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato odběratelem nebo osobou odběratelem pověřenou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele, pokud je sjednáno odeslání zboží odběrateli.

3.4.     Nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění (tj. místem, kde bude zboží odběrateli předáno) provozovna dodavatele: Na Jarově 2, 130 00 Praha 3.

3.5.     Smluvní strany se můžou dohodnout, že dodavatel zajistí odeslání zboží odběrateli. Veškeré náklady spojené s dopravou hradí v takovém případě odběratel (není-li dohodnuto jinak). Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny odběratele a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo odběratele.

3.6.     Odběratel je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro odběratele je povinna prokázat při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o splnění a převzetí zboží na něj potvrdit.

3.7.     Odběratel je povinen v případě zjištění jakékoli vady nebo nesrovnalosti v dodávce zboží či přiložených dokladech, bezodkladně písemně informovat dodavatele, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí; v opačném případě se má za to, že zboží bylo vykryto úplně a správně dle objednávky odběratele.

3.8.     Nebezpečí přechodu škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku, kdy dodavatel umožní odběrateli se zbožím nakládat. V případě, že zboží má být předmětem přepravy, přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci.

3.9.     Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnuta dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li sjednáno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, kde bylo částečně prodávajícím plněno, jen nedodaného zboží.

3.10.   Odběratel není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nesplněním dodací lhůty dodavatelem.

 

 1. Ceny

4.1.     Kupní cena je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době objednání zboží nebo služby, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny.

4.2.     Dodavatel je oprávněn poskytnout odběrateli jednorázovou individuální slevu ze základní velkoobchodní ceny; na slevu nemá odběratel právní nárok.

4.3.     Dodavatel si dále vyhrazuje právo na jakékoli úpravy ceníkových cen. Změnu ceny již objednaného zboží je dodavatel povinen sdělit odběrateli bez zbytečného odkladu. Odběratel je oprávněn odmítnout objednané zboží v případě, že bylo objednáno za nižší cenu, než je uvedena v aktuálním (změněném) ceníku prodávajícího.

4.4.     Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

 

 1. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

5.1.     Pokud je dojednána jiná platba než v hotovosti na pokladně dodavatele nebo při dobírce zboží, je odběratel povinen kupní cenu zboží nebo jiné platby uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem do termínu uvedeného na faktuře.

5.2.     Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží nebo realizaci služby odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel třetí den po dodání zboží či realizaci služby.

5.3.     Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží či realizaci služby odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

5.4.     Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet dodavatele (v případě bezhotovostních převodů) nebo zaplacení v hotovosti v pokladně dodavatele (při platbě v hotovosti).

5.5.     V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se odběratel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6.     Až do zaplacení celé fakturované částky včetně příslušenství a případných smluvních pokut zůstává zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé této částky přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být dále přistoupeno k odebrání zboží.

5.7.     Je-li odběratel v prodlení se zaplacením kupní ceny dní, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností a společnost HUSKY CZ je oprávněna odstoupit od konkrétní kupní smlouvy a požadovat po odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % celkové kupní ceny vč. DPH. Tyto všeobecné podmínky nejsou odstoupením od konkrétní kupní smlouvy (kupních smluv) dotčeny.

5.8.     Odstoupení od smlouvy ze strany HUSKY CZ nemá vliv na povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží nebo odstoupením. Zaplacením jakýchkoliv majetkových sankcí není dotčeno právo na náhradu škody.

 

 1. Odpovědnost za vady

6.1.     Společnost HUSKY CZ odpovídá za vady zboží vůči odběrateli v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy dle ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6.2.     Odběratel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží v  provozovně HUSKY CZ nacházející se na adrese Na Jarově 2, 130 00 Praha 3, případně písemně na výše uvedené adrese nebo na adrese sídla dodavatele; vždy však bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

6.3.     Koncový uživatel zboží (spotřebitel) je oprávněn reklamovat zboží vždy do konce záruční lhůty u odběratele, odběratel je povinen reklamaci (tj. reklamované zboží spolu se záručním listem nebo jiným dokladem o jeho zaplacení) do 3 pracovních dnů předat dodavateli k posouzení a případnému vyřízení reklamace.

6.4.     Záruční lhůta výrobků je uvedena na záručních listech přiložených k výrobkům, v případě jejího neuvedení platí zákonná záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy bude zboží předáno koncovému uživateli zboží.

 1. Jde-li o reklamaci uplatněnou konečným spotřebitelem, zavazuje se dodavatel tuto reklamaci vyřídit. K tomu se odběratel zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost.

 

 1. Řešení sporů

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle § 89a o.s.ř. Okresním soudem v Klatovech (resp. Krajským soudem v Plzni v závislosti na věcné příslušnosti).

 1. Prodej zboží a užití obchodních jmen a ochranných známek

9.1.     Odběratel se zavazuje při maloobchodním prodeji zboží jednat s potřebnou odbornou péčí a podle pokynů dodavatele.

9.2.     Odběratel se dále zavazuje zajistit odpovídající prodejní podmínky vyhovující nárokům kladeným na prodejní místo výrobků zn. HUSKY, jako je např. vystavení a prezentace sortimentu a maximální možné využití prostoru na prodejnách pro sortiment poskytnutý dodavatelem.

9.3.     Užití obchodních jmen a ochranných známek dodavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo jejich účelem bez předchozího písemného souhlasu dodavatele není dovoleno. Porušení této povinnosti odběratelem zakládá právo dodavatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neoprávněného užití. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

 

 1. Další ujednání

10.1.   Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

10.2.   Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé strany, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany, jakož i o veškerých obchodních a technických informacích, které byly smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné. Stejně tak se tento závazek vztahuje na další skutečnosti, které budou druhou smluvní stranou výslovně označeny za důvěrné. Smluvní strany se dále zavazují, že veškeré důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou sdělující stranou určeny.

10.3.   Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy nebo upravuje tato smlouva, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně. Odmítnutí převzetí písemnosti bude mít stejné důsledky jako její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2.   Pokud některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost všeobecných obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku všeobecných obchodních podmínek. Neplatné či neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch zákonných ustanovení, které svým obsahem budou co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 19.5.2014

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".